Dofinansowania Programy Rządowe

Aktualne Dofinansowania z Programów Rządowych

 1. Ulga Termomodernizacyjna
 2. Mój Prąd
 3. Stop Smog
 4. Agroenergia

1. Ulga Termomodernizacyjna

Kim są beneficjenci dofinansowania?
Podmiotami uprawnionymi do korzystania z ulgi są podatnicy podatku PIT (PIT-36, PIT-37, PIT-36L lub PIT-28) będący właścicielami lub współwłaścicielami budynku mieszkalnego jednorodzinnego*, opłacający podatek:

 •  na zasadach ogólnych, czyli według skali podatkowej,
 • według 19% stawki podatku,
 • ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.
 • przedsięwzięcia termomodernizacyjne - wyłącznie dla istniejących budynków mieszkalnych, jednorodzinnych.


Na co można otrzymać dofinansowanie?
Są to przedsięwzięcia, których przedmiotem jest m.in.:

 • ulepszenie, w wyniku którego następuje zmniejszenie zapotrzebowania na energię dostarczaną na potrzeby ogrzewania i podgrzewania wody użytkowej do budynków mieszkalnych;
 • całkowita lub częściowa zamiana źródeł energii na źródła odnawialne lub zastosowanie wysokosprawnej kogeneracji.**

Jaka jest maksymalna kwota dofinansowania?

 • do 53 000 zł,
 • do 100% wydatków poniesionych na realizację przedsięwzięć termomodernizacyjnych.


Jaka dokumentacja jest potrzebna?
Aby móc odliczyć wydatki w zeznaniu rocznym PIT, należy posiadać faktury VAT wystawione wyłącznie przez podatników, którzy nie korzystają ze zwolnienia z VAT.

Co nie podlega odliczeniu?

 • w części, w jakiej zostały dofinansowane ze środków Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej lub zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek innej formie;
 • zaliczone do kosztów uzyskania przychodów, odliczone od przychodu na podstawie ustawy
  o zryczałtowanym podatku dochodowym lub uwzględnione przez podatnika w związku
  z korzystaniem z ulg podatkowych w rozumieniu Ordynacji podatkowej.

Jakie są najważniejsze terminy dofinansowania?

 • Czas realizacji przedsięwzięcia premiowanego ulgą. Nie może on przekraczać 3 lat liczonych od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek.
 • Czas i okres dokonywania odliczeń. Wydatki należy odliczać na bieżąco, osobno za każdy rok,
  w deklaracji rocznej PIT. Jeśli kwota odliczenia nie ma pokrycia w rocznym dochodzie podatnika, można dokonywać odliczeń przez kolejnych 6 lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek.
 • Inwestycje rozpoczęte przed 2019 r. Odliczenie z tytułu ulgi termomodernizacyjnej stosuje się również do przedsięwzięcia termomodernizacyjnego rozpoczętego przed 1 stycznia 2019 r. (czyli przed wejściem w życie przepisów ustanawiających ulgę termomodernizacyjną), które zostanie zakończone po 31 grudnia 2018 r., jednak nie później niż w okresie 3 kolejnych lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek. W takim przypadku, odliczeniu podlegają wydatki poniesione na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego od
  1 stycznia 2019 r. do dnia, w którym upływa okres 3 kolejnych lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek.

------------------------------------------------------

*UWAGA: W przypadku dwóch współwłaścicieli budynku (np. męża i żony, którzy pozostają we wspólnocie majątkowej małżeńskiej) przysługują dwie niezależne ulgi z maksymalną kwotą wydatków odpowiednio po 53 000 zł każda (przy czym, aby skorzystać z ulgi, każde z małżonków musi uzyskać dochód pozwalający na odliczenie).
** dokładny wykaz wydatków na termomodernizację w załączniku 1.

Nasze urządzenia wpisują się w Ulgę Termomodernizacyjną - skontaktuj się z przedstawicielem ze swojego regionu klikając w zdjęcie poniżej.

 


2. Mój Prąd

Kim są beneficjenci dofinansowania?

 • osoby fizyczne wytwarzające energię elektryczną na własne potrzeby, które mają zawartą umowę kompleksową regulującą kwestie związane z wprowadzeniem do sieci energii elektrycznej wytworzonej w mikroinstalacji.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

 • zakup, montaż oraz odbiór i uruchomienie instalacji objętych przedsięwzięciem (panele fotowoltaiczne z niezbędnym oprzyrządowaniem) - wymaganym elementem instalacji są liczniki dwukierunkowe (koszt licznika nie jest kosztem kwalifikowanym).


Jaka jest maksymalna kwota dofinansowania?

 • dofinansowanie w formie dotacji do 50% kosztów kwalifikowanych mikroinstalacji wchodzącej
  w skład przedsięwzięcia nie więcej niż 5 tys. zł na jedno przedsięwzięcie.

Jakie są warunki dofinansowania?

 • dofinansowaniu podlegają instalacje niezakończone przed dniem 23.07.2019 r.,
 • dofinansowanie udziela się na projekty zakończone przed dniem złożenia wniosku
  o dofinansowanie,
 • dofinansowanie jest udzielane jednokrotnie w ramach danej umowy kompleksowej na zakup
  i dystrybucję energii elektrycznej,
 • warunkiem wypłaty środków jest wstępna akceptacja wniosku o dofinansowanie przez NFOŚiGW
  i zatwierdzenie przez Ministra Energii,
 • nie wymaga się zabezpieczenia wierzytelności,
 • urządzenia muszą być instalowane jako nowe, wyprodukowane w ciągu 24 miesięcy przed montażem,  
 • beneficjent zobowiązany jest do eksploatacji instalacji (we wskazanej we wniosku lokalizacji) przez co najmniej 3 lata od dnia wypłaty dofinansowania,
 • dofinansowanie nie może być udzielone na instalacje sfinansowane lub realizowane z innych środków publicznych, w tym programu „Czyste powietrze”. Jeżeli wnioskodawca zamierza ubiegać się o wsparcie w ramach programu „Czyste Powietrze” instalacja fotowoltaiczna, zgłoszona do programu „Mój Prąd” musi zostać wyłączona z zakresu programu „Czyste Powietrze”,
 •  w przypadku przedstawienia kosztu zakupu i montażu instalacji dofinansowanej ze środków Programu priorytetowego "Mój Prąd' do rozliczenia w ramach ulgi termomodernizacyjnej, kwota przedstawiona do odliczenia od podatku będzie pomniejszona o kwotę otrzymanego dofinansowania.

Jakie są najważniejsze terminy dofinansowania?
Program realizowany będzie w latach 2019 - 2025, przy czym:

 • zobowiązania (rozumiane jako podpisywanie umów) podejmowane będą do 2025 r.,
 • środki wydatkowane będą do 2025 r.

3. Stop Smog

Kim są beneficjenci dofinansowania?
Gminy-warunki:

 • obowiązywanie na obszarze gminy „uchwały antysmogowej” - zgodnie z art. 96 ustawy Prawo ochrony środowiska,
 • przedsięwzięcia niskoemisyjne - od 2% do 12% łącznej liczby budynków mieszkalnych jednorodzinnych w gminie w porozumieniu (nie dotyczy miast pow. 100 000),
 • uzyskanie wymiernego efektu - wymiana lub likwidacja urządzeń niespełniających standardów niskoemisyjnych w co najmniej 80% budynkach objętych porozumieniem,
 • szacowane zmniejszenie zapotrzebowania na ciepło grzewcze liczone łącznie dla wszystkich przedsięwzięć niskoemisyjnych wyniesie nie mniej niż 50% energii finalnej,
 • Zobowiązanie Gminy do zabezpieczenia środków w wysokości 30% kosztów realizacji porozumienia (w przypadku miast, pow. 100 000, wkład gminy będzie wyższy niż 30% kosztów realizacji porozumienia.

Na co można otrzymać dofinansowanie?
Przedsięwzięcie niskoemisyjne (przygotowanie i realizacja):
1) wymiana urządzeń/systemów grzewczych ogrzewających budynki lub wodę użytkową
z niespełniających standardów niskoemisyjnych na urządzenia spełniające standardy niskoemisyjne
2) likwidacja urządzeń jak w 1) + przyłączenie do sieci ciepłowniczej lub gazowej
3) termomodernizacja + ew. 1) lub 2)

Standard niskoemisyjny:

 • wymagania ekoprojektu dla kotłów na paliwo stałe (KE 1189/2015)
 • wymagania ekoprojektu dla miejscowych ogrzewaczy (KE 1188/2015)
 • wymagania przepisów odrębnych, w tym aktów prawa miejscowego.


Jakie są szacowane koszty?
Średni koszt do 53 tys. zł (bez udziału własnego beneficjenta)

 • zobowiązanie do zabezpieczenia środków finansowych w budżecie gminy (dochody własne/ środki art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych) 30% kosztów realizacji porozumienia,
 • wkład własny beneficjentów - decyzja gminy max. 10% kosztów porozumienia – decyzja gminy.

Jakie są warunki dofinansowania?
Katalog kosztów kwalifikowalny:

 • likwidacja/wymiana urządzeń lub systemów grzewczych które nie spełniają standardów niskoemisyjnych, albo wymiany takich urządzeń lub systemów na spełniające standardy niskoemisyjne albo wykorzystujące paliwa gazowe albo energię elektryczną,
 • przyłączenia budynku do sieci ciepłowniczej albo gazowej • przyłączenia budynku mieszkalnego jednorodzinnego do sieci elektroenergetycznej lub modernizacji przyłącza do takiej sieci, jeżeli ma to związek z realizacją przedsięwzięcia niskoemisyjnego,
 • docieplenia ścian, stropów, podłóg na gruncie, fundamentów, stropodachów lub dachów,
 • wymiany stolarki okiennej i drzwiowej,
 • modernizacja systemu ogrzewania budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub systemu przygotowania ciepłej wody użytkowej,
 • likwidacja liniowych i punktowych mostków cieplnych,
 • modernizacja systemu wentylacji polegającej na: a) izolacji kanałów nawiewnych i wywiewnych transportujących powietrze wentylacyjne, b) montażu systemów optymalizujących strumień objętości oraz parametry jakościowe powietrza wentylacyjnego doprowadzanego do pomieszczeń w zależności od potrzeb użytkownika,
 • instalacji lub wymiany urządzeń pomiarowo-kontrolnych, teletransmisyjnych oraz automatyki w ramach wdrażania systemów zarządzania energią, innych niż będące własnością operatorów systemów przesyłowych i dystrybucyjnych,
 • projektów budowlanych lub technicznych oraz innej dokumentacji niezbędnej do zrealizowania przedsięwzięć niskoemisyjnych,
 • audytów potwierdzających zmniejszenie zapotrzebowania na ciepło grzewcze,
 • inne koszty związane z przedsięwzięciem niskoemisyjnym, w tym koszty usług doradztwa energetycznego, jednakże nie wyższe niż 5% kosztów porozumienia.

Jakie są najważniejsze terminy dofinansowania?

 • Ustawa obowiązuje od 2019 do 2024 r. (termin na zawieranie porozumień z gminami
  i przekazywanie środków z budżetu).

 


4. Agroenergia

Kim są beneficjenci dofinansowania?
Wyłącznie rolnicy indywidualni. Za rolnika indywidualnego uważa się osobę fizyczną będącą właścicielem, użytkownikiem wieczystym, samoistnym posiadaczem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia użytków rolnych nie przekracza 300 ha oraz co najmniej od 5 lat zamieszkałą w gminie, na obszarze której jest położona jedna z nieruchomości rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego i prowadzącą przez ten okres osobiście to gospodarstwo.

Na co można otrzymać dofinansowanie?
Przedsięwzięcia dotyczące budowy nowych jednostek wytwórczych wraz z podłączeniem ich do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej, w których do produkcji energii wykorzystuje się:

 • energię ze źródeł odnawialnych,
 • ciepło odpadowe,
 • ciepło pochodzące z kogeneracji.

Przedsięwzięcia polegające m.in. na budowie, rozbudowie lub modernizacji instalacji produkcyjnych lub urządzeń, prowadzące do zmniejszania zużycia surowców pierwotnych (w ramach własnych ciągów produkcyjnych), w tym poprzez zastąpienie ich surowcami wtórnymi, odpadami lub prowadzące do zmniejszenia ilości wytwarzanych odpadów, w tym m.in.:

 • technologie bezodpadowe (TBO) oraz nisko odpadowe technologie produkcji zapewniające możliwie kompleksowe wykorzystanie stosowanych surowców,
 • technologie ograniczające jednostkowe zużycie wód w procesach produkcyjnych lub systemy zamkniętych obiegów wody,
 • technologie produkcji materiałów z wykorzystaniem ubocznych produktów spalania/procesów produkcyjnych lub odpadów wytwarzanych przez wnioskodawcę,
 • technologie służące do wytwarzania paliw alternatywnych i substratów do ich produkcji
  z wytwarzanych przez wnioskodawcę odpadów w tym osadów,
 • modernizacja stacji demineralizacji i dekarbonizacji wody (o ile jest niezbędna do realizacji inwestycji generującej efekt ekologiczny).

Przedsięwzięcia zgodne z „Obwieszczeniem Ministra Energii z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie szczegółowego wykazu przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej” mające na celu poprawę efektywności energetycznej, a także zmierzające ku temu zmiany technologiczne
w istniejących obiektach, instalacjach
i urządzeniach technicznych, m.in.:

 • technologie racjonalizacji zużycia energii elektrycznej,
 • technologie racjonalizacji zużycia ciepła,
 • modernizacje procesów przemysłowych w zakresie efektywności energetycznej,
 • wdrażanie systemów zarządzania energią i jej jakością oraz wdrażanie systemów zarządzania sieciami elektroenergetycznymi w obiektach przedsiębiorstw.

Jaka jest kwota alokacji?
Kwota alokacji dla zwrotnych oraz bezzwrotnych form dofinansowania – do 200 000 tys. zł

 • dla bezzwrotnych form dofinansowania – do 80 000 tys. zł ,
 • dla zwrotnych form dofinansowania – do 120 000 tys. zł.

Jakie są najważniejsze terminy dofinansowania?

 • wnioski należy składać w terminie od 08.07.2019 r. – 20.12.2019 r. lub do wyczerpania alokacji środków.

Potrzebujesz rzetelnej i kompleksowej wiedzy? Zapytaj naszego eksperta!

Napisz do nas lub zadzwoń +58 698 21 48