Dofinansowania NFOŚiGW

 Aktualne programy w ramach Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej:

 1. Państwo Jednostki Budżetowe
 2. System zielonych inwestycji GIS
 3. Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie

 

1. Państwowa Jednostka Budżetowa

Finansowanie zadań
Do dnia 31 stycznia* każdego roku, poprzedzającego rok budżetowy, w którym rozpoczyna się dofinansowanie zadań, kierownicy państwowych jednostek budżetowych przekazują do NFOŚiGW wnioski o przekazanie środków na realizację zadań państwowych jednostek budżetowych.
*Uwaga: Termin może ulec zmianie w przypadku konieczności zmiany terminów dotyczących tworzenia ustawy budżetowej.

Kontynuacja zawartych umów
Dla zadania, którego realizacja w ramach zawartej z NFOŚiGW umowy jest kontynuowana w roku następnym należy złożyć uproszczony wniosek kierownika państwowej jednostki budżetowej.
Uproszczony wniosek kierownika państwowej jednostki budżetowej należy składać corocznie
w terminie do 31 stycznia* każdego roku, poprzedzającego rok budżetowy, w którym będą następowały wypłaty środków finansowych w ramach zawartych umów realizowanych dłużej niż jeden rok.
*Uwaga: Termin może ulec zmianie w przypadku konieczności zmiany terminów dotyczących tworzenia ustawy budżetowej.

1. Szczegółowy tryb postępowania w sprawie dofinansowania zadania realizowanego przez państwową jednostkę budżetową został opisany w procedurze:
Rozpatrywanie wniosków o przekazanie środków na realizację zadań państwowych jednostek budżetowych od 2012 roku (Państwowe Jednostki Budżetowe/ Procedury)
2. Wnioski są składane na formularzach obowiązujących dla poszczególnych programów priorytetowych. Lista programów priorytetowych znajduje się w zakładce: Państwowe Jednostki Budżetowe/ Programy priorytetowe
3. Wzór umowy wraz z załącznikami o realizację zadania państwowej jednostki budżetowej zakwalifikowanego do dofinansowania znajdują się w zakładce: Państwowe Jednostki Budżetowe/ Wzory Umów.


2. System zielonych inwestycji GIS

Protokół z Kioto1 do Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych ws. zmian klimatu określa dla państw uprzemysłowionych – stron tego Protokołu2 zobowiązania dotyczące redukcji emisji gazów cieplarnianych (GHG). Zobowiązania określone dla państw uprzemysłowionych są rozliczane w tzw. jednostkach przyznanej emisji (ang. Assigned Amount Units, AAU).
W celu ułatwienia realizacji zobowiązań, w Protokole ujęto mechanizmy umożliwiające wywiązanie się ze zobowiązań redukcyjnych poprzez finansowanie działań ograniczających emisję w innych krajach. Tymi mechanizmami są:
- mechanizm wspólnych wdrożeń (ang. Joint Implementaiton, JI) – państwo posiadające cel ograniczenia emisji może sfinansować w innym państwie z określonym celem przedsięwzięcie skutkujące ograniczeniem emisji GHG;
- mechanizm czystego rozwoju (ang. Clean Development Mechanism, CDM) – projekt dotyczący ograniczenia emisji GHG, finansowany przez państwo z określonym celem redukcyjnym, realizowany jest w państwie rozwijającym się będącym stroną Protokołu;
- handel uprawnieniami do emisji (ang. Emission Trading) – państwa emitujące mniej niż wyznaczony cel redukcji emisji (a więc posiadające niewykorzystywane jednostki AAU) mogą sprzedać „wolne” jednostki państwom emitującym więcej niż wyznaczony cel.
System zielonych inwestycji (GIS – Green Investment Scheme) jest pochodną mechanizmu handlu uprawnieniami do emisji. Idea i cel GIS sprowadzają się do stworzenia i wzmacniania proekologicznego efektu wynikającego ze zbywania nadwyżek jednostek AAU. Krajowy system zielonych inwestycji jest związany ze „znakowaniem środków finansowych pozyskanych ze zbycia nadwyżki jednostek emisji w celu zagwarantowania przeznaczenia ich na realizację ściśle określonych celów związanych z ochroną środowiska w państwie zbywcy jednostek”.
Wykorzystanie środków pochodzących ze sprzedaży jednostek przebiega z zachowaniem uzgodnionych z państwem nabywcą i sprecyzowanych w umowie sprzedaży warunków, między innymi w zakresie terminów wykorzystania tych środków, przeznaczenia na określone rodzajowo przedsięwzięcia, ustalenia maksymalnej intensywności dofinansowania, przekazywania informacji dotyczących uzyskanych efektów ekologicznych. Krajowy system zielonych inwestycji gwarantuje zatem z jednej strony, że państwo z niedoborem uprawnień będzie mogło poprzez zakup jednostek zwiększyć emisję gazów cieplarnianych, i jednocześnie, że przekazane w związku z tym środki zostaną przeznaczone przez sprzedającego na cele związane z szeroko pojętą ochroną klimatu i środowiska.
Krajowym systemem zielonych inwestycji zarządza Krajowy operator. Wykonywanie zadań Krajowego operatora powierzono Narodowemu Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Nadzór nad wykonywaniem zadań przez Krajowego operatora sprawuje minister właściwy do spraw środowiska.
Najważniejszymi zadaniami Krajowego operatora są: organizowanie naboru wniosków o udzielenie wsparcia finansowego oraz ich ocena, a także nadzorowanie wdrażania, realizacji i ocena uzyskanych efektów ekologicznych projektów lub programów, którym udzielono wsparcia finansowego.
W związku z koniecznością zagwarantowania odrębności środków finansowych pochodzących ze zbycia jednostek przyznanej emisji, są one gromadzone na Rachunku klimatycznym, stanowiącym wyodrębniony rachunek bankowy NFOŚiGW.

Środki Rachunku klimatycznego są przeznaczane na dofinansowanie zadań związanych ze wspieraniem przedsięwzięć realizowanych w ramach programów i projektów objętych Krajowym systemem zielonych inwestycji.


3. Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie

Cel programu:
Celem programu jest poprawa jakości powietrza poprzez ograniczenie lub uniknięcie emisji CO2
w wyniku zwiększenia produkcji energii z odnawialnych źródeł oraz zmniejszenie zużycia energii
w budynkach.

Beneficjenci:
Zarejestrowane na terenie Rzeczypospolitej Polskiej:

 • podmioty prowadzące działalność leczniczą w zakresie stacjonarnych i całodobowych świadczeń zdrowotnych w formie: w szczególności szpitali, zakładów opiekuńczo – leczniczych, zakładów pielęgnacyjno – opiekuńczych, hospicjów, wpisane do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą, o których mowa w ustawie z dnia
  15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej;
 • podmioty prowadzące muzea wpisane do Państwowego Rejestru Muzeów (zgodnie
  z Rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 13 maja 2008 r. w sprawie sposobu prowadzenia Państwowego Rejestru Muzeów, wzoru wniosku
  o wpis do Rejestru, warunków i trybu dokonywania wpisów oraz okoliczności,
  w jakich można zarządzić kontrolę w celu ustalenia, czy muzeum spełnia nadal warunki wpisu
  do Rejestru);
 • podmioty prowadzące domy studenckie, zgodnie z ustawą z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo
  o szkolnictwie wyższym;
 • podmioty będące właścicielem budynku wpisanego do Rejestru zabytków zgodnie
  z ustawą z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami;
 • kościoły, kościelne osoby prawne lub związki wyznaniowe w rozumieniu odrębnych przepisów.
  • Środki unijne
  • Środki norweski i EOG
  • System zielonych inwestycji
  • Państwowe jednostki Budżetowe
  • Pomoc publiczna

Terminy i sposób składania wniosków:
Nabór wniosków odbywać się będzie w trybie ciągłym. Planowane ogłoszenie
o naborze wniosków: III kwartał 2019 r.

Warunki dofinansowania:
W programie przewidziano dwie formy dofinansowania:
- dotację,
- pożyczkę. 

Intensywność dofinansowania może wynieść:
- dotacja do 85% kosztów kwalifikowanych,
- pożyczka do 100% kosztów kwalifikowanych,

przy czym intensywność dofinansowania w formie dotacji lub pożyczki może być zwiększona o 5 punktów procentowych w przypadku zastosowania w budynku odnawialnych źródeł energii lub
o dodatkowe 5 punktów procentowych w przypadku zastosowania w budynku systemów zarządzania energią, pod warunkiem, że suma udzielonego dofinansowania w formie zwrotnej i bezzwrotnej nie przekroczy 100% kosztów kwalifikowanych. Minimalny koszt całkowity przedsięwzięcia wynosi min. 100 tys. zł (z wyłączeniem ewentualnych kosztów dokumentacji projektowej i ewentualnych ekspertyz mykologicznych i dokumentacji związanej z usuwaniem zawilgoceń).
Oprocentowanie dofinansowania w formie pożyczki: WIBOR 3M, lecz nie mniej niż 2% w skali roku. Odsetki z tytułu oprocentowania spłacane są na bieżąco w okresach kwartalnych. Pierwsza spłata na koniec kwartału kalendarzowego, następującego po kwartale, w którym wypłacono pierwszą transzę środków.
Okres finansowania: pożyczka może być udzielona na okres nie dłuższy niż 15 lat. Okres finansowania jest liczony od daty planowanej wypłaty pierwszej transzy pożyczki do daty planowanej spłaty ostatniej rat kapitałowej.
Okres karencji: przy udzielaniu pożyczki może być stosowana karencja w spłacie rat kapitałowych liczona od daty wypłaty ostatniej transzy pożyczki do daty spłaty pierwszej raty kapitałowej, lecz nie dłuższa niż 18 miesięcy od daty zakończenia realizacji przedsięwzięcia.
Dofinansowanie może być udzielone wyłącznie na przedsięwzięcie, które zostanie zrealizowane na podstawie audytu energetycznego będącego obowiązkowym elementem przedsięwzięcia, określającego spełnienie przez obiekt budowlany poddany przebudowie warunków określonych
w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, a w szczególności warunków wynikających z załącznika nr 2 do tego rozporządzenia, które będą obowiązywać od 1 stycznia 2021 r.
W przypadku, gdy dofinansowanie stanowi pomoc publiczną, jest ono udzielane zgodnie z regulacjami dotyczącymi pomocy publicznej.
Pożyczka nie podlega umorzeniu. Dofinansowaniem nie może być objęte przedsięwzięcie, które  ma możliwość uzyskania wsparcia w ramach POIiŚ lub innych programów pomocowych UE i EOG oraz innych programów NFOŚiGW.
Warunkiem udzielenia dotacji jest zaciągniecie pożyczki z NFOŚiGW lub/i WFOŚiGW w części stanowiącej uzupełnienie w montażu finansowym brakujących środków własnych – udzielenie dofinansowania wyłącznie w formie dotacji możliwe będzie po udokumentowaniu posiadania środków własnych lub innych bezzwrotnych form w części stanowiącej uzupełnienie montażu finansowego, przy czym środkami własnymi w rozumieniu Programu Priorytetowego nie są pożyczki, kredyty i inne zwrotne formy finansowania.

Termomodernizacja następujących budynków:

 • muzeów,
 • szpitali, zakładów opiekuńczo – leczniczych, pielęgnacyjno – opiekuńczych, hospicjów,
 • obiektów zabytkowych,
 • obiektów sakralnych wraz  z obiektami towarzyszącymi,
 • domów studenckich,
 • innych przeznaczonych na potrzeby kultury, kultu religijnego, oświaty, opieki, wychowania, nauki.

Więcej informacji

 

Potrzebujesz rzetelnej i kompleksowej wiedzy? Zapytaj naszego eksperta!

Napisz do nas lub zadzwoń +58 698 21 48